this site is a property of SYNISON
     and it is under construction

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Το Ελληνικό Εργαστήριο ΣΥΝΙΣΟΝ, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε Αμιγώς Μηχανικούς Μηχανισμούς, έχει αναπτύξει ένα Μηχανισμό Μεταδόσεως Ισχύος με πολλές σημαντικές Εφαρμογές.

Μία από τις Εφαρμογές αυτές είναι και ένας όντως καινοτόμος Μηχανισμός Ποδηλάτου, ο οποίος ονομάζεται ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ (αγγλιστί TRISKELION), επειδή στη βασική Εκδοχή του Μηχανισμού αυτού ο Ποδηλάτης παράγει Έργο ως εάν είχε ΤΡΙΑ ΣΚΕΛΗ, πόδες ή χείρες.

Ο Μηχανισμός αυτός επιτυγχάνει την ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ του ΑΝΩ και του ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ κατά τη χρήση των ποδωστηρίων ή χειριστηρίων, και όχι την απλή μετάθεση αυτών όπως στην περίπτωση χρήσεως είτε του ελλειπτικού είτε του ωοειδούς είτε γενικότερα ενός μη κυκλικού αλυσοτροχού.

Η κίνηση των ποδωστηρίων ή χειριστηρίων είναι πάντοτε μονής κατευθύνσεως και η ζεύξη μεταξύ αυτών είναι τέτοια ώστε οι σχετικές θέσεις μεταξύ αυτών είναι πάντοτε αμφιμονοσημάντως ορισμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μηδενική χάρις κινήσεως μεταξύ των ποδών ή των χειρών, κατά την αντιστροφή της εφαρμογής Ροπής.

Ωστόσο, ο Μηχανισμός λειτουργεί και με τη χρήση καστάνιας, ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή του κινητήριου τροχού χωρίς να απαιτείται κατ' ανάγκην η αντίστοιχη κίνηση των ποδών ή των χειρών, όπως ακριβώς και στη λειτουργία του κλασικού τύπου Ποδηλάτου.

Επίσης, επιτυγχάνεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ των ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ στη βασική Εκδοχή του Μηχανισμού αυτού, η οποία επικάλυψη ξεπερνά ακόμη και το εξήντα τοις εκατό (περίπτωση ΕΠΤΑΣΚΕΛΙΟΝ, ρύθμιση συμβατικώς Ενεργητικής Περιόδου πενήντα μοιρών) σε αθλητικές ή αγωνιστικές ή άλλες άκρως επιθετικές Εκδοχές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικώς ή ακόμη και να καθίσταται πρακτικώς αμελητέα η διακύμανση της Ροπής η οποία τελικώς κινεί το Ποδήλατο.

Ο Μηχανισμός αυτός είναι Αμιγώς Μηχανικός, με βαθμό αποδόσεως ο οποίος εγγίζει τη μονάδα, ωστόσο συνεργάζεται ιδανικώς και με Ηλεκτρικό Κινητήρα, ή πάσης φύσεως Κινητήρα γενικότερα, υποβοηθήσεως της κινήσεως του Ποδηλάτου, παρέχοντας μάλιστα πολλές περαιτέρω ρυθμίσεις για ακόμη υψηλότερου βαθμού αξιοποίηση του παραγόμενου από τον Ποδηλάτη Έργου, ενώ σε κάθε περίπτωση και με κάθε σύνθεση αυξάνεται εμφανέστατα ο βαθμός αποδόσεως του συνδυασμού "Ποδηλάτης και Ποδήλατο" όταν ο συνδυασμός αυτός θεωρηθεί ως ένα ενιαίο Μηχανικό Σύστημα.

Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί ο Μηχανισμός αυτός σε οιοδήποτε υπάρχον κλασικού τύπου Ποδήλατο (retrofitting), στη δε περίπτωση του εξ αρχής Σχεδιασμού Ποδηλάτου, το οποίο φέρει τον Μηχανισμό αυτόν, το αποτέλεσμα είναι άριστο από απόψεως λειτουργικής εργονομίας, αισθητικής εμφανίσεως αλλά και κόστους παραγωγής, ενώ διατίθενται και Εκδοχές αφαιρούμενου Μηχανισμού, είτε για υπάρχοντα είτε για σχεδιασμένα εξ αρχής Ποδήλατα, κυρίως για την αποφυγή κλοπής του Μηχανισμού, αλλά και με μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα.

Ο Σχεδιασμός του Μηχανισμού αυτού γίνεται, ΣΗΜΕΙΟ προς ΣΗΜΕΙΟ, λαμβάνοντας υπ' όψιν ιδιαιτερότητες του φύλου και της ηλικίας του Ποδηλάτη, αλλά ακόμη και άλλους παράγοντες όπως το κατά πόσον πρόκειται για ερασιτέχνη ή αθλητή, για μεταφορά ή γυμναστική, καθώς και πολύ πιο προσωπικές παραμέτρους όπως και διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ποδός ή μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς χειρός του ιδίου ατόμου.

Με αυτόν τον τρόπο ο Σχεδιασμός έχει ως τελικό αποτέλεσμα την Παραγωγή του απαιτούμενου Έργου, από έναν συγκεκριμένο Ποδηλάτη, με τη ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ αλλά και την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ και ΦΘΟΡΑ των ΜΥΩΝ, των TENONTΩΝ και των ΟΣΤΩΝ, των ΙΣΧΙΩΝ, των ΓΟΝΑΤΩΝ και των ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ αυτού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καλή σωματική κατάσταση αλλά και ευρύτερα την υγεία και διάθεση του Ποδηλάτη αυτού, ΜΑΚΡΑΝ της υφισταμένης καταστάσεως στην καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό.

Επομένως, ένα Ποδήλατο το οποίο φέρει τον Μηχανισμό αυτόν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, σε ικανοποιητικό τουλάχιστον βαθμό, και από ΑΤΟΜΑ με ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ή ακόμη και ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στο ένα ή και τα δύο σκέλη, πόδες ή χείρες, ή και σε άλλα μέρη του σώματος τα οποία συμμετέχουν ενεργώς στην Ποδηλασία, και να διευκολύνει επιπροσθέτως και την αποθεραπεία των ατόμων αυτών στην περίπτωση προσωρινών προβλημάτων, τα οποία έχουν προκύψει, για παράδειγμα, από τραυματισμό.

Σε κάθε περίπτωση και με κάθε σύνθεση απαιτούνται ολίγα μόνον λεπτά Ποδηλασίας έως ότου ο μέσος Ποδηλάτης προσαρμοστεί στη νέα για αυτόν πραγματικότητα, ωστόσο στη συνέχεια η αίσθηση ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ καθώς και ΑΝΕΣΕΩΣ είναι εξαιρετική, ιδιαιτέρως στις Εκδοχές περί το ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ (ρύθμιση συμβατικώς Ενεργητικής Περιόδου εκατόν είκοσι μοιρών), και πάντως άκρως ΕΘΙΣΤΙΚΗ, για κάθε Ποδηλάτη.


Ο Μηχανισμός αυτός ευρίσκεται στη Διαδικασία Κατοχυρώσεως και έως την επόμενη φάση δημοσιεύσεως αυτή η ιστοσελίδα τελεί υπό κατασκευήν, επομένως εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες γράψετε απ' ευθείας στη διεύθυνση:


ENGLISH


SYNISON, a Hellenic (Greek) Laboratory specialized in Pure Mechanical Mechanisms, has developed a Power Transmission Mechanism with many important Applications.

One of these Applications is a really innovative Bicycle Mechanism, called TRISKELION, because in the basic Version of this Mechanism the Cyclist produces a certain Work as if he had THREE LIMBS, feet or hands.

This Mechanism achieves the COMPLETE ELIMINATION of the TOP and the BOTTOM DEAD CENTER when using the pedals, and not a simple shifting of these, as in the case of the use of either the elliptical or the oval or, more generally, of a non-circular sprocket.

The motion of the pedals is always unidirectional and the coupling between them is such that the relative positions between them are always bijectively defined, resulting in zero backlash of the motion between the feet or hands, when reversing the Torque application.

However, the Mechanism also works by using a ratchet to allow rotation of the drive wheel of the Bicycle without the necessity of corresponding motion of the feet or hands, exactly as in the operation of the classic type of Bicycle.

A SIGNIFICANT OVERLAPPING of the PERIODS of WORK PRODUCTION is also achieved in the basic Version of this Mechanism, which overlapping is even greater than sixty percent (in the case of the HEPTASKELION and a setting of the conventionally Active Period to fifty degrees) in racing or other highly aggressive Versions, resulting in that the fluctuation of the Torque which finally moves the Bicycle is drastically reduced or even rendered virtually negligible.

This Mechanism is purely mechanical, with a degree of efficiency that reaches the one hundred percent, however it cooperates ideally with an Electric Motor, or any other type of Engine in general, which assists the motion of the Bicycle, providing several further arrangements for an even higher exploitation of the Work that the Cyclist produces, while in any case and with any composition, the degree of performance of the combination "Cyclist and Bicycle" is significantly increased, when this combination is considered as an integrated Mechanical System.

It is possible to adapt this Mechanism within any existing Bicycle of the classic type (retrofitting), while in the case of the Design from the very beginning of a Bicycle which bears this Mechanism, the result is excellent in terms of functional ergonomics, aesthetic appearance and cost of production, and Versions with Removable Mechanism are also available either for existing or designed from scratch Bicycles, mainly to avoid theft of the Mechanism, but also with some extra advantages.

The Design of this Mechanism is carried out, POINT by POINT, taking into account the particularities of the sex and the age of the Cyclist, but also other factors such as whether the Cyclist is either an amateur or athlete, the use is either transportation or exercise, as well as much more specific personal parameters and even differentiations between the right foot and the left foot or between the right hand and the left hand of the same person.

In this way, Design has as a result the Production of the required Work, by a particular Cyclist, with the MAXIMUM POSSIBLE ERGONOMICS as well as the MINIMUM POSSIBLE STRESS and WEAR of the MUSCLES, the TENDONS and the BONES, of the HIPS, the KNEES and the ANKLES of this Cyclist, providing in this way the best physical condition but also the general health and attitude of this Cyclist, FAR of the existing state in everyday life and sports.

Therefore, a Bicycle bearing this Mechanism can be used, at least to a sufficient degree, by PEOPLE with TEMPORARY or even PERMANENT PROBLEMS in one or both of their limbs, feet or hands, or other parts of their body that are actively involved in Cycling, and also can facilitate the recovery of these individuals in case of temporary problems that have arisen, for example, from injury.

In any case and with any composition, only a few minutes of Cycling are required until the average Cyclist adjusts their behavior to this new Cycling reality, however then the sense of INCREASED POWER as well as COMFORT is excellent, especially in the Versions about the TRISKELION (setting of the conventionally Active Period to one hundred and twenty degrees), and yet extremely ADDICTIVE, for every Cyclist.


This Mechanism is Patent Pending and until the next phase of publication this website is under construction; so if you want more information, please, write directly to the address: